Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden IVP januari 2020

Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze cliënten (mogelijk) mee te maken kunnen krijgen. We vragen onze cliënten deze algemene voorwaarden te lezen, eventuele vragen en opmerkingen met ons te bespreken en akkoord te verklaren voordat we de behandeling beginnen. De concrete afspraken met betrekking tot de inhoud van de behandeling tussen cliënt(e) en behandelaar worden na afloop van de intakefase vastgelegd in het behandelplan.

Artikel 1: wettelijke bepalingen

Wij conformeren ons aan de voor onze sector relevante, en door de zorgverzekering verlangde regelgeving, zoals vastgelegd in
- de zorgverzekeringswet
- WMG (wet marktordening gezondheidszorg)
- Kwaliteitswet zorginstellingen
- Wet BIG (registratie medische beroepen)
- WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
- AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- Wet medezeggenschap cliënten zorgsector
- Mededingingswet
- WKKGZ (De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg )
- De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Wij maken gebruik van een ROM (Routine Outcome Measurement) via TelePsy, en houden een cliënttevredenheidsonderzoek. We vragen onze cliënten dan ook hier aan mee te werken.

Artikel 2: aansprakelijkheid

De maatschap en haar maten is nimmer aansprakelijk voor mogelijke schade toegebracht aan derden (hulpvragers of cliënten, opdrachtgevers en andere te duperen partijen), die zou kunnen voortkomen uit het professioneel handelen van één van de zelfstandig werkende behandelaren. De behandelaren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve (financiële) consequenties van een advies of een behandeling. Verder is de maatschap niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in en rond ons pand.

Artikel 3: verwijsbrief

De cliënt is verantwoordelijk dat hij/zij bij aanmelding een verwijsbrief heeft van de huisarts of andere bevoegde verwijzer, die beantwoordt aan de eisen die zijn of haar zorgverzekeraar stelt om in behandeling te komen bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie. Bij eventuele verlenging van de behandeling na een jaar dient de cliënt alleen ingeval van gewijzigde diagnose, een nieuwe verwijsbrief aan te leveren die voldoet aan de door de zorgverzekeraar gestelde eisen.

Artikel 4: huisregels

In onze praktijk zijn middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid (roken, gebruik van alcohol en gebruik van drugs) niet toegestaan.

Artikel 5: privacy beleid

Wij zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat u met ons bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Het beroepsgeheim mag worden doorbroken als er een wettelijke verplichting is (bijvoorbeeld (dreiging van) (kinder)mishandeling of ernstig (huiselijk) geweld of bij besmettingsgevaar bij een ernstig besmettelijke ziekte. In dit soort gevallen is er sprake van meldrecht, en kunnen we (ook zonder uw toestemming) in overleg treden met daartoe bevoegde instanties (Rijkoverheid).

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier wordt zodanig opgeborgen dat het niet voor derden toegankelijk is. U heeft recht op inzage in uw dossier.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts. Wij gaan er vanuit dat onze cliënten hiermee akkoord zijn. Goede communicatie met de huisarts is voor ons namelijk voorwaarde voor een goede behandeling. Wanneer door derden (zoals bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrekken wij deze alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Sinds 2008 worden behandelingen binnen de GGZ gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar volgens de DBC-systematiek. DBC is de afkorting voor Diagnose Behandel Combinatie. Uw ziektekostenverzekeraar krijgt een code voor de diagnose en het soort behandeling aangeleverd. De behandelaar treedt met de betrokken cliënt(e) in een vertrouwensrelatie en is gebonden aan regels van geheimhouding zoals omschreven in de WPB (wet bescherming persoonsgegevens) en in de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de landelijke beroepsvereniging van psychologen in Nederland, de beroepscode van de NVvP, (de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ) de landelijke beroepsvereniging van psychiaters in Nederland en de beroepscode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), de landelijke beroepsvereniging voor psychotherapeuten. In de beroepscodes staan regels omtrent het verstrekken van gegevens aan derden, klachtenprocedures en dossiervorming. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de cliënt(e) toestemming om informatie uit te wisselen met de huisarts c.q. de verwijzer.

Wij hechten veel belang aan toetsing van kwaliteit van onze dienstverlening door onze verschillende beroepsverenigingen en vanuit HKZ, dat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In dit kader zullen visitaties worden uitgevoerd in onze praktijk, en kunnen cliënten dossiers worden opgevraagd en beoordeeld op kwaliteit van dossiervoering en inhoudelijke kwaliteit van zorg. Mocht u daar moeite mee hebben dan dient u dat direct bij het intake gesprek aan te geven, zodat we uw dossier volledig kunnen anonimiseren in geval van bezoek van een auditor.

Artikel 6: bewaring van gegevens

De cliënt(e) heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de behandelaar sinds 2020 door de wet verplicht het dossier 20 jaar lang te bewaren. Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld. De behandelaar vernietigt het dossier als de cliënt(e) daar schriftelijk om vraagt. De gegevens van de cliënt(en) worden bewaard in een persoonlijk digitaal dossier, dat voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.

Artikel 7: kosten

Wij zijn een tweedelijns instelling, en werken volgens de DBC structuur. De kosten voor individuele gesprekken of individuele gesprekken met de aanwezigheid van derden (bv. een partner of ouder) waarbij een individuele behandeling centraal staat worden direct in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar van de cliënt. De kosten zullen berekend worden via de systematiek die de overheid heeft ingericht voor gespecialiseerde zorg: de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) systematiek. Voor aanvang van de behandeling zullen hierover duidelijke afspraken met de cliënt(e) gemaakt worden. De cliënt(e) zelf is verantwoordelijk voor het verkrijgen van adequate informatie over vergoeding vanuit het eigen verzekeringspakket. Onze informatie is alleen algemeen.

Artikel 8: annulering en kosten

Bij verhindering dient de cliënt(e) af te zeggen. Wanneer u onverhoopt niet op een gemaakte afspraak kunt komen, wordt u geacht dit dan zo ruim mogelijk van tevoren (minimaal 48 uur tevoren) te laten weten. Afspraken korter dan 48 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop u zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. U krijgt hiervoor zelf een rekening van €75,00 toegestuurd, tenzij er sprake is van een duidelijke overmachtsituatie. Hierover zal altijd eerst een contact tussen behandelaar en cliënt(e) plaatsvinden. Het geregistreerde tijdstip van de telefonische afzegging, het voicemail bericht of e-mail is hierbij bepalend. De behandelaar mag zonder kosten met opgave van reden een afspraak bij een situatie van overmacht annuleren en verzetten naar een nader te bepalen dag.

Artikel 9: eigen risico

De cliënt(e) is zich er van bewust dat ook voor psychologische of psychiatrische zorgverlening de kosten van de behandeling door de verzekeraar ook kunnen worden verhaald op het eigen risico. Vanaf 2013 heeft immers elke persoon voor zorgverlening die gefinancierd wordt vanuit een DBC (Diagnose Behandel Combinatie, de tweedelijns zorg) een verplicht eigen risico. De cliënt(e) draagt zelf mede verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid is over de financiering. Voor medicatie gelden aparte regels w.b.t. eigen bijdrage, die u bij uw verzekeraar kunt navragen.

Artikel 10: betaling

In de meeste gevallen (indien de zorgverzekeraar van de cliënt(e) een voor de behandeling passend contract met onze behandelaars sluit) wordt de nota rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Een nota (factuur) voor een consult dat niet rechtstreeks via de behandelaar met de zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd (omdat er geen passend contract met betreffende zorgverzekeraar afgesloten kon worden), ontvangt de cliënt(e) via de post. De cliënt(e) kan deze nota vervolgens zelf declareren bij de zorgverzekeraar, en dient de nota dan zelf binnen 30 dagen te betalen. Wanneer de cliënt(e) in gebreke blijft bij betaling volgt twee keer een aanmaning; de eerste zonder kosten, de tweede met kosten. Daarna volgt bij in het in gebreke blijven een laatste aanmaning voor dagvaarding en wordt een deurwaarder ingeschakeld, waarbij de extra kosten geheel voor rekening van de cliënt(e) komen. Hierbij geldt dat dit in redelijkheid en billijkheid moet gebeuren. Overmacht aan de kant van de cliënt(e) moet te allen tijde en tijdig met de behandelaar besproken kunnen worden. Er zal dan ook zo snel mogelijk duidelijkheid moeten zijn over de wijze van vergoeding van de verzekering van betrokkene, en eventueel (indien aan de orde) in welke mate de kosten vergoed kunnen worden door andere instanties (UWV, gemeente, werkgever e.d.). De cliënt(e) is er voor verantwoordelijk dit zelf (eventueel met onze hulp) bij de eigen verzekering of andere relevante instanties na te vragen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar eiswijzer.

Artikel 11: klachten

Indien een cliënt(e) een klacht heeft over de behandelaar van het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie (IVP), verdient het de voorkeur dat de cliënt(e) dit zo snel mogelijk bespreekt met de betreffende behandelaar. Indien dit gesprek niet bevredigend verlopen is kan de cliënt(e) de klacht nog eens schriftelijk kenbaar maken aan de desbetreffende behandelaar. De behandelaar heeft dan de verplichting de interne klachtenprocedure in gang te zetten. Dit betekent dat een collega de klacht zorgvuldig in behandeling zal nemen. De klacht wordt in de interne IVP vergadering besproken, en cliënt(e) krijgt bericht over de uitkomsten van dit overleg. Mocht de klacht hiermee niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan een cliënt(e) bij de beroepsvereniging van betrokken behandelaar een klacht indienen. Op de website van het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie (www.het-ivp.nl) staan links naar het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Daar kunt u nadere informatie vinden hierover. Het gaat hierbij om klachten over het gedrag van de behandelaar tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep.

Artikel 12: behandelplan

Met elke cliënt(e) wordt een behandelplan gemaakt. Hierover wordt open gecommuniceerd tussen behandelaar en cliënt(e). De algemene voorwaarden worden, als de behandeling wordt uitgevoerd na de intakefase, na opstellen en afstemmen van het behandelplan, beschouwd als een behandelovereenkomst. Het behandelplan hoeft daarmee niet ondertekend te worden door de cliënt, maar is altijd ter inzage beschikbaar.

Artikel 13: second opinion

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met, of twijfels heeft over de door uw behandelaar gestelde diagnose en/of behandeling. Het kan ook zijn dat uw behandelaar daarover nog enige twijfels heeft. In beide gevallen kan een tweede mening (second opinion) uitkomst bieden. De second opinion wordt altijd verleend door een psycholoog/psychiater van een andere GGZ-instelling of praktijk.

Artikel 14: Routine Outcome Meting

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het regelmatig invullen van vragenlijsten, bedoeld ter ondersteuning van de (kwaliteit van onze) behandeling. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang en beoordeling van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij tussentijdse evaluaties. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om zelf goed zicht te krijgen op de wijze waarop de dienstverlening door onze cliënten beoordeeld wordt, en de mate waarin onze totale cliëntengroep als gevolg van onze behandeling vooruit gaat. Dit evalueren wij jaarlijks binnen ons team.

Door het aanvinken van de algemene voorwaarden verklaart u zich dan ook akkoord om minimaal aan het begin en aan het einde van een behandeling een test te maken (ROM). Als u hier bezwaar tegen heeft moet dat expliciet aangegeven worden bij het intakegesprek.

Wij werken voor de ROM samen met de leverancier Embloom.

Artikel 15: E-Health

Onze praktijk beschikt over een uiteenlopend aantal modules van zelfhulpprogramma’s Deze programma’s kunnen ingezet worden als onderdeel van de behandeling. Wanneer zelfhulpprogramma’s u aanspreken, kunt u er naar vragen bij uw behandelaar. Wij werken met betrekking tot E-Health samen met de leveranciers TelePsy en MyMindSpace.

Wij werken voor ROM en E-Health samen met de leveranciers Embloom en My Mindspace.

Artikel 16: Actuele Medicatie

U dient altijd bij start van behandeling uw actuele medicatie door te geven, tevens dient U elke wijziging daarin ook aan ons door te geven, ook als het gaat om medicatie die niet op voorschrift / recept wordt gebruikt.