ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar u (mogelijk) mee te maken kan krijgen. In deze algemene voorwaarden en in de tarief en behandelovereenkomst treft u ook ons privacy beleid aan. We vragen u deze algemene voorwaarden te lezen, eventuele vragen en opmerkingen met ons te bespreken. De concrete afspraken met betrekking tot de inhoud van de behandeling tussen cliënt(e) en behandelaar worden na afloop van de intakefase vastgelegd in het behandelplan.

Artikel 1: Kaders waar binnen de hulpverlening plaats vindt

Zorgverleners en andere medewerkers van het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie zijn te allen tijde gehouden aan wet- en regelgeving, maatschappelijke kaders, professionele kaders en contractuele kaders. In uw tarief en behandelovereenkomst kunt u hierover wat dit praktisch voor u en ons betekent. In ons professioneel statuut kunt u meer lezen over de andere kaders waar we mee te maken hebben. Hieronder staan de belangrijkste kaders waar we mee te maken hebben met betrekking tot wetgeving, waarvan de belangrijkste zijn vastgelegd in de

– Wet BIG (registratie medische beroepen)
– WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
– Wabvpz Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
Wkkgz (De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg )
– Besluit verplichtte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Artikel 2: aansprakelijkheid

De maatschap en haar maten is nimmer aansprakelijk maatschap voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in en rond ons pand

Artikel 3: verwijsbrief

U bent er voor verantwoordelijk dat u bij aanmelding een verwijsbrief heeft van de huisarts of andere bevoegde verwijzer, die beantwoordt aan de eisen die uw zorgverzekeraar stelt om in behandeling te komen bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie. Bij eventuele verlenging van de behandeling na een jaar dient u alleen ingeval van gewijzigde diagnose, een nieuwe verwijsbrief aan te leveren die voldoet aan de door de zorgverzekeraar gestelde eisen.

Artikel 4: huisregels

In onze praktijk zijn middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid (roken, gebruik van alcohol en gebruik van drugs) niet toegestaan.

Artikel 5: privacy beleid

De behandelaar treedt met u in een vertrouwensrelatie en is gebonden aan regels van geheimhouding zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de landelijke beroepsvereniging van psychologen in Nederland, de beroepscode van de NVvP, (de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ) de landelijke beroepsvereniging van psychiaters in Nederland en de beroepscode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), de landelijke beroepsvereniging voor psychotherapeuten. In de beroepscodes staan regels over het verstrekken van gegevens aan derden, klachtenprocedures en dossiervorming. Wij zijn gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent, dat alles wat u met ons bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Het beroepsgeheim mag worden doorbroken als er een wettelijke verplichting is (bijvoorbeeld (dreiging van) (kinder)mishandeling of ernstig (huiselijk) geweld of bij besmettingsgevaar bij een ernstig besmettelijke ziekte. In dit soort gevallen is er sprake van een conflict van plichten en in dat geval al is er sprake van meldrecht, en kunnen we (ook zonder uw toestemming) na het volgen van een stappenplan in overleg treden met daartoe bevoegde instanties (Rijkoverheid), indien uw behandelaar ervan overtuigd is dat er sprake is van een reële dreiging en dat dit gevaar uiteindelijk alleen kan worden afgewend door het beroepsgeheim te doorbreken.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een elektronisch patiënten dossier(EPD). Dit dossier wordt beveiligd conform de AVG. U heeft recht op inzage in uw dossier. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Het IVP een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Het is gebruikelijk dat uw huisarts na de intakefase bericht krijgt over de diagnose en het behandelplan. Bij het afsluiten van de behandeling krijgt de huisarts een kort bericht over het beloop van de behandeling. Indien nodig vindt nader overleg plaats met de huisarts. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft u toestemming om informatie uit te wisselen met de huisarts c.q. de verwijzer. Goede communicatie met de huisarts is voor ons namelijk voorwaarde voor een goede behandeling. Wanneer door derden (zoals bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, verstrekken wij deze alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Sinds 1 januari 2022 werken wij volgens het zorgprestatiemodel. Hierbij moeten we gegevens over de primaire classificatie en de zorgzwaarte aanleveren aan de NZa. Als u hiermee niet akkoord bent, dient u dit in het intakegesprek aan te geven. U krijgt dan een formulier ter ondertekening waarin u dit schriftelijk bevestigd. Dit wordt opgenomen in uw dossier waarna er geen gegevens aan de NZa worden aangeleverd.

Wetenschappelijk onderzoek: In samenwerking met andere instellingen kan wetenschappelijk onderzoek gedaan worden naar de toepassing en effecten van de behandelingen die bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie worden uitgevoerd. Dit onderzoek is van essentieel belang om de behandelingen te kunnen ontwikkelen, bij te stellen waar nodig en af te stemmen op de individuele cliënt. Door accordering van dit document stemt u er mee in dat wetenschappers toegang mogen hebben tot geanonimiseerde klinische en andere data verzameld tijdens uw behandeling en dat de data gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk, klinisch, of educatief doeleinde. Verder heeft u begrepen dat alle informatie die u persoonlijk kan identificeren geen onderdeel zal uitmaken van verzamelde data waar wetenschappers over mogen beschikken. Deze data zal vertrouwelijk en gescheiden van tot u herleidbare data worden opgeslagen.

Wij hechten veel belang aan toetsing van kwaliteit van onze dienstverlening door onze verschillende beroepsverenigingen en vanuit HKZ, dat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In dit kader zullen visitaties worden uitgevoerd in onze praktijk, en kunnen cliënten dossiers worden opgevraagd en beoordeeld op kwaliteit van dossiervoering. Mocht u daar moeite mee hebben dan dient u dat direct bij het intake gesprek aan te geven, zodat we uw dossier volledig kunnen anonimiseren in geval van bezoek van een auditor.

Indien u geen toestemming geeft om uw gegevens beschikbaar te stellen voor de AVG of voor wetenschappelijk onderzoek, of voor HKZ kunt u dat bij het intakegesprek bij uw behandelaar aangeven. Dit zal op geen enkele wijze gevolgen hebben voor uw behandeling bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie.

Artikel 6: bewaring van gegevens

U heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de behandelaar sinds 2020 door de wet verplicht het dossier 20 jaar lang te bewaren. Verder geldt dat een dossier niet langer bewaard wordt dan nodig is voor het doel waarvoor het is opgesteld. De behandelaar vernietigt het dossier als de u daar schriftelijk om vraagt, waarbij de behandelaar wel rekening dient te houden met de administratieve randvoorwaarden die hier aan gesteld zijn. De gegevens van de cliënt(en) worden bewaard in een persoonlijk digitaal dossier, dat voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.

Artikel 7: kosten

Wij zijn een instelling in de gespecialiseerde GGZ, en werken volgens het ZPM (Zorgprestatiemodel). De kosten voor individuele gesprekken of individuele gesprekken met de aanwezigheid van derden (bv. een partner of ouder) waarbij een individuele behandeling centraal staat worden direct in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar van de cliënt. De kosten worden in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar via de systematiek die de overheid heeft ingericht voor gespecialiseerde zorg: het ZPM (Zorgprestatiemodel) systematiek. Voor aanvang van de behandeling zullen hierover duidelijke afspraken met de cliënt(e) gemaakt worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van adequate informatie over vergoeding vanuit het eigen verzekeringspakket. Onze informatie is alleen algemeen. In uw tarief en behandelovereenkomst kunt u hier meer over lezen.

Artikel 8: annulering en kosten

Bij verhindering dient u af te zeggen. Wanneer u onverhoopt niet op een gemaakte afspraak kunt komen, wordt u geacht dit dan zo ruim mogelijk van tevoren (minimaal 48 uur tevoren) te laten weten. Afspraken korter dan 48 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop u zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. U krijgt hiervoor zelf een rekening van €85,00 toegestuurd, tenzij er sprake is van een duidelijke overmacht situatie. Hierover zal altijd eerst een contact tussen u en uw behandelaar plaatsvinden. Het geregistreerde tijdstip van de telefonische afzegging, het voicemail bericht of e-mail is hierbij bepalend. De behandelaar mag zonder kosten met opgave van reden een afspraak bij een situatie van overmacht annuleren en verzetten naar een nader te bepalen dag.

Artikel 9: eigen risico

U bent zich er van bewust dat ook voor psychologische of psychiatrische zorgverlening de kosten van de behandeling door de verzekeraar ook kunnen worden verhaald op het eigen risico. Vanaf  januari 2022 heeft immers elke persoon voor zorgverlening die gefinancierd wordt vanuit het  ZPM (Zorgprestatiemodel, de tweedelijns zorg) een verplicht eigen risico. U draagt zelf mede verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid is over de financiering. Voor medicatie gelden aparte regels w.b.t. eigen bijdrage, die u bij uw verzekeraar kunt navragen.

Artikel 10: betaling

In de meeste gevallen (indien uw zorgverzekeraar een voor de behandeling passend contract met onze behandelaars sluit) wordt de nota rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. In incidentele gevallen kan het zijn dat een nota (factuur) voor een consult niet rechtstreeks via de behandelaar met de zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd (omdat er geen passend contract met betreffende zorgverzekeraar afgesloten kon worden). U kan deze nota vervolgens zelf declareren bij de zorgverzekeraar, en dient de nota dan zelf binnen 30 dagen te betalen. Wanneer u in gebreke blijft bij betaling volgt twee keer een aanmaning; de eerste zonder kosten, de tweede met kosten. Daarna volgt bij in het in gebreke blijven een laatste aanmaning voor dagvaarding en wordt een deurwaarder ingeschakeld, waarbij de extra kosten geheel voor rekening van u komen. Hierbij geldt dat dit in redelijkheid en billijkheid moet gebeuren. Overmacht aan uw kant moet te allen tijde en tijdig met de behandelaar besproken kunnen worden. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar eiswijzer.

Artikel 11: klachten

Indien u een klacht heeft over de behandelaar van het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie (IVP), verdient het de voorkeur dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de betreffende behandelaar. Indien dit gesprek niet bevredigend verlopen is kunt u de klacht nog eens schriftelijk kenbaar maken aan de desbetreffende behandelaar. De behandelaar heeft dan de verplichting de interne klachtenprocedure in gang te zetten. Dit betekent dat een collega de klacht zorgvuldig in behandeling zal nemen. De klacht wordt in de interne IVP vergadering besproken, en u krijgt bericht over de uitkomsten van dit overleg. Mocht de klacht hiermee niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u bij de beroepsvereniging van de betrokken behandelaar een klacht indienen. Op de website van het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie (www.het-ivp.nl) staan links naar het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Daar kunt u nadere informatie vinden hierover. Het gaat hierbij om klachten over het gedrag van de behandelaar tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep.

Artikel 12: behandelplan

Na de intake wordt een behandelplan opgesteld met daarin de diagnose, doelstelling, frequentie van de behandelcontacten en behandelactiviteiten. Dit behandelplan wordt met u besproken. Na uw akkoord voor het behandelplan (dat door uw behandelaar wordt aangetekend in uw dossier) start de behandeling. Wij vragen u niet expliciet om uw handtekening bij het behandelplan en de behandelovereenkomst omdat we ervan uitgaan dat als u mondeling heeft ingestemd met het behandelplan, en vervolgens deelneemt aan behandeling dat wordt dat gezien als een directe vorm van consent en instemming.

Artikel 13: second opinion

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met, of twijfels heeft over de door uw behandelaar gestelde diagnose en/of behandeling. Het kan ook zijn dat uw behandelaar daarover nog enige twijfels heeft. In beide gevallen kan een tweede mening (second opinion) uitkomst bieden. De second opinion wordt altijd verleend door een psycholoog/psychiater van een andere GGZ-instelling of praktijk.

Artikel 14: Routine Outcoming Monitoring, E-health, psychoeducatie en veilig uitwisselen van berichten

Routine Outcome Monitoring (ROM) is het regelmatig invullen van vragenlijsten, bedoeld ter ondersteuning van de (kwaliteit van onze) behandeling. Dat kan alleen met uw hulp. U wordt daarom verzocht om regelmatig een vragenlijst in te vullen om de voortgang en beoordeling van de behandeling in kaart te brengen. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en wordt gebruikt bij tussentijdse evaluaties. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om zelf goed zicht te krijgen op de wijze waarop de dienstverlening door u beoordeeld wordt, en de mate waarin onze totale cliëntengroep als gevolg van onze behandeling vooruit gaat. Dit evalueren wij jaarlijks binnen ons team.

Door het aanvinken van de algemene voorwaarden verklaart u zich dan ook akkoord om minimaal aan het begin en aan het einde van een behandeling een test te maken (ROM). Als u hier bezwaar tegen heeft moet dat expliciet aangegeven worden bij het intakegesprek. Wij werken voor de ROM samen met de leverancier Embloom.

E-health en psychoeducatie: Onze praktijk beschikt over een uiteenlopend aantal modules van zelfhulpprogramma’s. Deze programma’s kunnen ingezet worden als onderdeel van de behandeling. Wanneer zelfhulpprogramma’s u aanspreken, kunt u er naar vragen bij uw behandelaar. Wij werken met betrekking tot E-Health samen met Embloom®. Voor psychoeducatie maken we gebruik van informatie van Embloom® en de NVvP.

Artikel 15: Informatie uitwisseling

U stemt in met uitwisseling van informatie tussen de behandelaar en relevante verwijzers en/of medebehandelaars, zoals huisarts, behandelend arts, of specialist. U geeft toestemming aan de behandelaren van het IVP om uw medische gegevens op te vragen en te delen via het Landelijk Schakelpunt (LSP), om ervoor te zorgen dat we altijd op de hoogte zijn van uw actuele medicatie. Het gebruik van medicatie kan immers een belangrijke invloed hebben op uw geestelijke gesteldheid, en kan belangrijke interacties geven met medicatie die de psychiater aan u voorschrijft. Door toestemming te geven voorkomen we belangrijke bijwerkingen. Tevens dient u los van de toestemming voor bevraging van het Landelijk Schakelpunt alle supplementen en elke medicatie die niet op voorschrift / recept wordt gebruikt ook aan ons door te geven zodat de psychiater verantwoord medicatie kan voorschrijven indien aan de orde. U kunt toestemming voor bevraging van het LSP regelen via VolgjeZorg .

 Artikel 16: kwaliteitsvisitaties

Met uw aanmelding en behandeling stemt u in met inzage van het dossier t.b.v. de kwaliteitsvisitaties van de beroepsverenigingen LVVP en NVvP en t.b.v. de HKZ visitatie. Tevens kunt u gevraagd worden mee te werken aan de visitatie van de IFMS .

Artikel 17; Website 

De website van Het IVP bevat  links naar externe websites en sociale media bevatten. Wij hebben geen controle over deze externe websites en moedigen u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken. Het IVP  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

 

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.