KWALITEIT

Het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie is een kleinschalige instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg gevestigd in Katwijk.  Binnen onze instelling zijn een psychiater, psychotherapeut en GZ psycholoog (in opleiding tot psychotherapeut) werkzaam. In geval van vakantie of calamiteiten nemen wij voor elkaar waar. Wij zijn HKZ gecertificeerd en worden periodiek gevisiteerd door onze beroepsverenigingen.

Wij zijn gespecialiseerd in de integratieve psychotherapeutische psychiatrie vanuit het gedragstherapeutische (CGT en ACT), psychodynamische, cliëntgerichte, systeemtheoretische en oplossingsgerichte referentiekader. Wij zijn behandelspecialisten die de meeste niet crisis-gevoelige cliënten van 18 jaar en ouder met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kunnen nemen.

Een psychiater en een psychotherapeut zijn specialisten in de Geestelijke Gezondheidszorg. We houden ons bezig met de biologische, psychologische , sociale en zingevingfactoren die leiden tot gezondheidsklachten.

Aan de dienstverlening voor psychotherapie en psychiatrie worden strenge eisen gesteld. We vinden het dan ook van belang onze kwaliteit doorlopend zorgvuldig te toetsen. Certificatie en visitatie is de manier om zichtbaar te maken dat onze organisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de client altijd centraal staat en dat onze organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van onze diensten.

 

Niet zichtbaar
HKZ

Het HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteits-managementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Sinds februari 2017 zijn wij gerechtigd dit HKZ keurmerk te voeren.

 

Opleidingseisen

De kwaliteit van de opleidingsplaatsen tot psychotherapeut en GZ psycholoog wordt jaarlijks geëvalueerd door het RINO, het opleidings-instituut voor BIG geregistreerde opleidingen. Zie voor meer informatie hierover op www.rinogroep.nl

 

Visitaties van beroepsverenigingen

Onnze psychiater is in 2022(wederom) succesvol gevisiteerd door de NVvP. Eén van de eisen voor herregistratie van medisch specialisten is namelijk deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging (artikel D 18 Kaderbesluit 2013 CCMS). De psychiater wordt in het kader van de herregistratie als psychiater elke 5 jaar door een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bezocht en getoetst op de inhoud van de geboden zorg, de organisatie van de zorg en de bejegening. Onderdeel hiervan is een tevredenheidsonderzoek onder patiënten, verwijzers en samenwerkingspartners. Voorts dient hij minimaal 40 uur per jaar te besteden aan na- en bijscholing. Zie voor meer informatie hierover op www.nvvp.net.

Er gelden twee criteria voor herregistratie van de psychotherapeut: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet een psychotherapeut 3120 uur als zodanig werkzaam zijn. Daarnaast is er sinds kort een kwaliteitsregister van de NVP, waarbij zowel op ervaring als scholing getoetst wordt. We zijn begonnen allemaal deze toetsing te doorlopen. Zie voor meer informatie www.psychotherapie.nl

In 2022 zijn de indicerend regiebehandelaren tevens succesvol gevisiteerd (inclusief praktijkvisitatie) door de LVVP. Het gaat hier om een professioneel opgezet vijfjaarlijks visitatietraject, dat wordt begeleid door getrainde visiteurs en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze criteria voorzien in alle wet- en regelgeving die van belang is voor de vrijgevestigde ggz-praktijk.  De IGZ ziet de LVVP-visitatie als norm voor de beroepsgroep.

 

Wachtlijst

Onze praktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor de intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. In principe kunt u binnen 4 weken terecht (Treeknorm) en de behandeling kan dan direct van start gaan.

 

Eventuele cliëntenstop

Informatie over een eventuele cliëntenstop vanwege dreigende over-schrijding van het budget van sommige zorgverzekeraars vindt u up to date op de website onder het kopje: “aanmelden”. Het kan namelijk zo zijn dat we voor onbepaalde tijd geen nieuwe cliënten in behandeling nemen van verzekeraars die een zorgplafond hanteren. Indien dit het geval is en u een polis heeft voor vrije keuze van hulpverlener (en dus altijd terecht moeten kunnen bij de zorgverlener van hun keuze), kunt u zich melden bij uw verzekeraar en een schriftelijke verklaring vragen dat uw verzekeraar de rekening zal betalen ook al zou dit ons budget overschrijden. Verzekerden met een natura polis kunnen het Zorgteam van hun verzekeraar vragen om hulp bij het vinden van een passend alternatief in hun omgeving. Volgens de zogenaamde Treeknorm heeft u het recht om binnen 4 weken bij een praktijk terecht te kunnen met vergelijkbare kwalificaties als die wij hebben. Voor alle duidelijkheid: uw verzekeraar bepaalt waar zij extra zorg inkoopt en wanneer dit nodig zou zijn. Het is dan ook verstandig u hierover bij het afsluiten van een nieuwe verzekering goed te informeren.

 

Intakefase

De intakefase kan uit meerdere gesprekken bestaan, en heeft als doel om wederzijds te toetsen of er een klik is, uw vraag te bespreken, uw klachten te inventariseren, en deze te classificeren en tot een diagnose te komen. Zonder diagnose kan er immers geen sprake zijn van een verzekerd traject. Meestal zullen we u ook vragen iemand uit uw naaste omgeving die belangrijk voor u is (bijvoorbeeld uw partner, ouders e.d.) mee te nemen. Daarnaast is dit vooral de gelegenheid om na te gaan of u iets met ons en onze aanpak kunt en of wij verwachten voor u helpend te kunnen zijn. Indien dit niet het geval is dan zullen we u en uw huisarts (als u dat goed vindt) een advies geven over een eventueel passender aanpak. Aan het einde van de intakefase bespreken we met u het voorlopig behandelplan. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Indien u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u bij de apotheek een uitdraai vraagt die u kunt meenemen naar het kennismakingsgesprek.

 

Professioneel statuut en kwaliteitsstatuut

Sinds 2016 wordt verder van een ieder die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Belangrijk daarbij is dat het voor onze cliënten en andere belangstellenden duidelijk is hoe de kwaliteit van onze praktijk gewaarborgd is. Hoewel veel van onderstaande informatie al op de website te vinden is hebben we de voor de kwaliteits-toetsing belangrijke informatie hier onder nog eens op een rijtje gezet.

Professioneel Statuut
Kwaliteitsstatuut Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie
Kwaliteitsstatuut Willem Guijt
Kwaliteitsstatuut Heleen Lieffering
Kwaliteitsstatuut Sanne Winchester

Heeft u toch nog vragen? Schroom niet om ons te mailen met uw vragen op info@het-ivp.nl

 

Behandelplan en tarief en behandelovereenkomst

Het behandelplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken. Met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Wij gaan er van uit dat u hierbij zelf de regie voert. U kunt een afschrift van het behandelplan krijgen. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent, maar voor ons volstaat als u tijdens ons gesprek aangeeft dat u instemt met het behandelplan. Op dat moment is er ook een behandel-overeenkomst. Het opvolgen van adviezen, en/of het deelnemen aan de behandelingen benoemd in dat behandelplan worden door ons gezien als een directe vorm van consent en instemming, waarmee beiden (behandelaren en patiënt) de behandelovereenkomst hebben bekrachtigd. U kunt hier inzien wat die (tarief en) behandelovereenkomst inhoudt. Indien u dat wenst kunt U een afschrijft van de tarief en behandelovereenkomst krijgen.

Samenwerking met andere zorgverleners
Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners, die bij u betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelplan. Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u dat vermeldt in  het kennismakingsgesprek.  Daarnaast is het van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar wordt afgestemd. Als u daarmee instemt kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden. Vanuit onze praktijk zijn wij echter terughoudend met combinatie behandelingen met zorgverleners die wij niet in ons netwerk hebben, en dus minder makkelijk informatie mee kunnen uitwisselen. Het is dan ook van belang dit tijdens het intakegesprek goed met uw behandelaar van onze praktijk door te nemen.

Mocht uw behandelaar onverwachts om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan zal hij of zij altijd in eerste instantie vervangen worden door een collega van het IVP. Alleen bij de psychiater zal deze collega mogelijk bij een andere praktijk werkzaam zijn. We zullen bij calamiteiten aan onze kant te allen tijde de continuïteit van uw behandeling borgen.

 

Algemene voorwaarden

 Hier treft u de algemene voorwaarden aan waar U akkoord mee dient te gaan als u zich aanmeld en in behandeling bij ons wenst te komen. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf de eerste afspraak die u bij ons heeft.

 

Monitoring

De praktijk maakt gebruik van regelmatig in te vullen vragenlijsten, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart wordt gebracht. Tijdens de intakefase krijgt u via een e-mail een link naar vragenlijsten van Embloom toegezonden, zodat u de vragenlijsten kunt invullen. Deze vragenlijsten zijn een hulpmiddel bij het snel verkrijgen van meer achtergrond-informatie over uw klachten en de wijze waarop u daar mee omgaat, en biedt aanwijzingen voor de diagnose.

Onze praktijk houdt wekelijks een multidisciplinaire intervisie. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of uw behandelaar uw vraag bij de intervisie wil inbrengen.

 

Niet zichtbaar
Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de Instelling georganiseerd is, horen wij dat graag van u. Wij zullen dat altijd in eerste instantie met u bespreken. Ook zullen wij uw klacht in ons multi-disciplinaire overleg aan de orde stellen. Indien nodig kan een collega contact met u opnemen om te bemiddelen. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op een van de volgende klachtenfunctionarissen die uw klacht aan een onafhankelijke geschillen-commissie kan voorleggen.

Voor een klacht over een van de Psychotherapeuten (LVVP) of Psychologen kunt u contact opnemen met Klacht & Company. Dit kan via lvvp@klachtencompany.nl. U kunt de klachtenfunctionaris ook bereiken via 088-2341606. Voor informatie over de huidige klachtenregeling van de LVVP verwijzen we naar de volgende hyperlink: www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Voor een klacht over de psychiater kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris van de NVvP, die u kunt bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeld in de mail in ieder geval uw telefoonnummer zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Wij zijn daartoe aangesloten bij de volgende organisaties

1. Voor klachten over individuele behandelaren kunt u terecht bij de geschillencommissie vrijgevestigde GGZ praktijken in Den Haag. Deze is tevens schriftelijk te benaderen via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via internet: www.degeschillencommissie.nl (via de geschillen commissie Zorg wordt u naar de geschillencommissie vrijgevestigde GGZ praktijken geleid).

2. Voor een klacht over de wijze waarop zaken binnen de instelling zijn geregeld kunt u terecht bij het Klachtenportaalzorg

 

 

Crisisopvang

Als u zich erg wanhopig voelt, is de allerbelangrijkste stap om dit te delen met uw omgeving. Door dit te doen, staat u er niet langer alleen voor. Misschien vindt u het moeilijk om erover te praten. In dat geval kan de Vraagmaar app van 1-1-3 u misschien helpen om een gesprek hierover aan te gaan.  Uit onderzoek blijkt dat openheid over de ervaren problemen en gevoelens enorm kan opluchten, ook al is uw probleem hierdoor niet meteen opgelost. Het helpt vaak ook als u afleiding heeft en een lijstje heeft  gemaakt met activiteiten die u prettig vindt.

Geen alcohol of drugs gebruiken
Als u zich wanhopig voelt, kunt u beter geen alcohol of drugs gebruiken. Veel mensen hopen dat ze zich beter voelen als ze alcohol of drugs gebruiken en zo hun problemen vergeten, maar alcohol en drugs helpen niet. Het versterkt de sombere stemming die u al heeft en zorgt ervoor dat u juist de controle over uzelf verliest.

In geval van crisis buiten kantoortijden of op andere momenten dat uw hulpverlener bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie niet bereikbaar is, dient u contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst kan overleggen met de crisisdienst van de regionale crisiszorg. Tijdens kantooruren kan de huisarts ook ons raadplegen. Als er contact is geweest met uw huisarts of de crisisdienst is  het gebruikelijk is dat op een later tijdstip met ons wordt overlegd.

Naast de hier boven genoemde mogelijkheden kunt u ook gebruik maken van een ervaringsdeskundige bij https://www.crisiskaart.nl/. Via deze organisatie kunt u onder begeleiding van een ervaringsexpert een crisiskaart maken waarop voor u en uw omgeving staat wat voor u belangrijk is in een geval dat u in crisis bent.

Ondersteuning is ook mogelijk via: De Luisterlijn. Iedereen die daaraan behoefte heeft, kan op ieder moment een vertrouwelijk gesprek voeren met de vrijwilligers van de Luisterlijn. De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn specifiek getraind om te luisteren en voeren jaarlijks ruim 330.000 gesprekken via telefoon, mail en chat. Bellen kan naar 088 0767 000. Chatten of mailen is mogelijk via www.deluisterlijn.nl.

Als u denkt aan zelfmoord kunt u contact leggen met www.113.nl. U kunt deze organisatie bellen op telefoonnummer; 0900-0113 (24 uur per dag, 7 dagen per week). U kunt via via hun website ook een online suïcidepreventie training volgen. Zij hebben ook een zelfmoordpreventiewijzer beschikbaar die helpt als geheugensteuntje als u even niet meer weet wat u moet doen. Tevens is hier informatie voor naasten.

Schakel bij een acute situatie de huisarts in of bel 112. U kunt uw behandelplan in geval van crisis gebruiken als informatieoverdracht.

 

Privacy

Wij hebben beroepsgeheim en zullen zonder uw toestemming dan ook geen informatie over u geven aan anderen. Klik hier voor meer informatie hierover. Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kunt u dit kenbaar maken. De informatie die uw behandelaar uit hoofde van zijn of haar functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en pas na schriftelijke toestemming. Klik hier als u hierover meer wilt weten.

Sinds 1 januari 2022 werken wij volgens het zorgprestatiemodel. Hierbij moeten we gegevens over de primaire classificatie en de zorgzwaarte aanleveren aan de NZa. Indien u hiermee niet akkoord bent, dient u dit in het intakegesprek aan te geven. U krijgt dan ter ondertekening een formulier waarin u dit schriftelijk bevestigt. Dit wordt opgenomen in uw dossier.

Sinds 25 mei 2018 is sprake van een algemene verordening gegevens-bescherming (AVG). Wij vinden het van groot belang aan de hier gestelde eisen te voldoen. U kunt hier ons privacy statement downloaden. Bij vragen kunt u contact opnemen via info@het-ivp.nl.

Meer informatie kunt u lezen in de KNMG richtlijn omgaan met medische gegevens.

 

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Testmateriaal mag u ook inzien, echter daarvan kunt u geen afschrift krijgen. Voor verdere rechten en plichten verwijzen wij U naar de WGBO.

 

Kosten

Sinds 1 januari 2022 wordt de geleverde zorg volgens het Zorgprestatiemodel (ZPM) gedeclareerd. De behandelkosten worden gedeclareerd bij uw zorg-verzekeraar. We hanteren daarbij de door uw zorgverzekeraar gestelde tarieven die zijn afgeleid van de NZa tarieven. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar uw zorgverzekeraar. Het wettelijk verplicht eigen risico van €385 per kalenderjaar is van toepassing.

NO SHOW: defenitie en kosten zie algemene voorwaarden.

 

Onverzekerde zorg

Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering.  Uw huisarts zal u om die reden niet verwijzen als dit aan de orde is. Indien na intake blijkt dat hiervan toch sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM 5 classificatie (het kassabonnetje bij uw verzekering) sluiten wij de behandeling bij ons. De kosten die daarbij gemaakt zijn voor de intake en kennismaking worden door uw zorgverzekeraar betaald. Onderzoek en indicatiestelling vallen immers altijd onder de basis verzekering van de zorgverzekeringswet.  Deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijk eigen risico. Voor informatie over de hoogte van uw eigen risico kunt u in uw polisvoorwaarden kijken.

 

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Na ontvangst van uw email ontvangt u binnen twee tot maximaal drie weken een reactie met een uitnodiging voor een kennismaking (mits mogelijk binnen 4 weken). Daarnaast krijgt u vooraf of na het eerste gesprek inloggegevens toegezonden om een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook krijgt u een algemene vragenlijst toegezonden tijdens de intakefase. We maken hierbij gebruik van een beveiligde communicatie module.

Indien u liever eerst uw situatie mondeling wilt toelichten of vragen hebt, dan kunt u ons op werkdagen telefonisch bereiken op tussen 9.00 en 17.00 uur op 071-2510101. Onze praktijk is geopend op werkdagen. Bij vakantie of ziekte nemen wij onderling waar. In het uitzonderlijke geval dat we allemaal tegelijkertijd niet bereikbaar zijn hebben we afspraken met collega praktijken voor waarneming. U zult hier tijdig en duidelijk over geïnformeerd worden en kunt bij vragen altijd terecht op ons telefoonnummer 071-2510101.

 

No show

Indien u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, behouden we ons het recht voor een no show tarief van 85 euro in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.

 

E-Health en psychoeducatie

Onze praktijk beschikt over een uiteenlopend aantal modules van zelfhulpprogramma’s van  Embloom en de NVvP. Deze programma’s kunnen ingezet worden als onderdeel van de behandeling. Wanneer zelfhulp-programma’s u aanspreken, vraag er dan naar.

Als u medicatie gebruikt
  • Voor alle informatie over rijveiligheid, medicijnen op reis , afbouw van medicijnen, gebruik van medicijnen tijdens zwangerschap en borstvoeding verwijzen naar deze informatie.
Lerend netwerk

Het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie functioneert als lerend netwerk. Het lerend netwerk bestaat uit alle behandelaren van de organisatie. We vormen een multidisciplinair team.

  • Elke week hebben we een overleg waarbij we
  • De intakes doornemen
  • Cliënten bespreken die in een fase van de behandeling zijn die om bespreking vraagt of waar specifieke vragen over zijn
  • Organisatie specifieke vraagstukken bespreken

 Wij  maken gebruik van GGZ Netwerken . Intervisie, supervisie, en (in company) trainingen en opleidingen vormen een vast onderdeel van ons Instituut. Het IVP werkt daarnaast samen met de Vrijgevestigden GGZ Katwijk en heeft periodiek intervisie met de POH en huisartsen van de Zorggroep Katwijk. De psychiater heeft daarbij ook intervisie met andere psychiaters in de regio. Het IFMS- en visitatietraject voor herregistratie RGS maken ook onderdeel  uit van het lerende netwerk van de psychiater. Voor de psychotherapeut geldt dat de er ook visitatie vanuit de  LVVP plaats vindt. De psychiater is tevens lid van 123consultatie.

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.