Een vraag: waarom bent u bij het Instituut voor Vraaggerichte
Psychotherapie terechtgekomen?

Waarschijnlijk omdat er iets in uw privé-leven of in uw werksfeer is dat u graag veranderd wilt zien. Wellicht ervaart u het als een probleem waar u last van ondervindt, iets wat u blokkeert om uzelf te ontplooien, of u wellicht zelfs belemmert uw leven te leiden zoals u dat graag zou willen.

Een volgende vraag: wat kunnen wij voor u doen?

Wij praten met u niet enkel over “problemen” of “diagnose”. Wel over een dialoog, waarin wij u begeleiden om datgene wat u hindert, te vertalen naar een vraag. Vragen dagen uit om op onderzoek te gaan. Wij menen dat de meeste problemen goed aan te pakken zijn zodra ze veranderd zijn in een vraagstuk waarmee u zelf aan de slag kunt gaan.

Wat kunt u verwachten?

Wij zullen u stimuleren om met nieuwsgierige (zelf-) compassie te kijken naar het vraagstuk dat momenteel in uw leven speelt, en dat u er toe heeft aangezet om hulp te vragen. Die zelfde nieuwsgierige, compassievolle houding kunt u van ons verwachten.

Wij geven integratieve psychotherapie, waarbij we geïnspireerd zijn door inzichten uit verschillende psychologische stromingen. We maken daarbij vooral gebruik van de systeemtherapie, (cognitieve) gedragstherapie (waaronder  Acceptance and Commitment Therapy  en Schematherapie) Affect Fobie Therapie en Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP) .  We ondersteunen dat, indien nodig en gewenst, met EMDR, mindfulness- en hypnoseoefeningen. Ook kunnen we eventueel gebruik maken van medicatie of rTMS.

Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Wij vinden het belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen. Ook besteden we ruim aandacht aan uw omgeving: hoe gaat het thuis, op het werk en bij een eventuele studie met u?

Niet zichtbaar
Als u medicatie nodig heeft
Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, kan medicatie ondersteunend in de behandeling zijn. Samen onderzoeken we of de inzet van medicatie een toegevoegde waarde heeft. Wij zullen u goed voorlichten over het te verwachten effect en de bijwerkingen van eventuele medicatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.
U kunt om herhaalrecepten vragen tijdens uw afspraak. Mocht u tussen de afspraken door een nieuw recept nodig hebben, dan vragen wij u dit een week voordat de medicijnen op zijn door te geven, zodat wij tijdig digitaal en beveiligd een medicatieopdracht naar uw apotheek kunnen sturen.
De medicatieopdrachten worden via het Landelijk Schakelpunt verstuurd. Via  VolgjeZorg geeft u toestemming voor informatieuitwisseling via het LSP.

We wijzen u hierbij ook op de volgende belangrijke websites:
1. Betrouwbare informatie van uw apotheker: https://www.apotheek.nl/medicijnen
2. Medicatie meer op reis: https://www.hetcak.nl/vragen/ik-wil-mijn-medicijnen-meenemen-op-reis/meer-informatie/contact-opnemen-met-de-ambassade-of-het-consulaat
3. Informatie over vergiftigingen: https://toxicologie.org/
4. Informatie over de G standaard: https://www.knmp.nl/over-de-knmp/producten-en-diensten/wat-is-de-g-standaard#gpk-prk-updates 

Uk kunt hier ook informatie vinden over de manier waarop de G standaard tot stand komt.

Als u kruiden en medicijnen gebruikt

Kruidenproducten zoals amerikaanse ginseng, danshen of rode salie, geelwortel of kurkuma, japanse notenboom of ginkgo, groene thee, knoflook, mariadistel, sint-janskruid, valeriaan, rode zonnehoed lijken onschuldig, maar zijn dat niet altijd. Kruidenproducten kunnen namelijk invloed hebben op hoe andere medicijnen werken (wisselwerking). De combinatie van bepaalde kruiden met medicijnen kan zelfs schadelijk voor de gezondheid zijn. Vertel het daarom altijd aan uw arts of apotheker als u een kruidengeneesmiddel of een kruidensupplement gebruikt. We verwijzen u naar de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor meer informatie hierover.

Als u met medicatie naar het buitenland gaat

Wij attenderen u erop dat het bij sommige medicijnen noodzakelijk is om een zogeheten Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring (met
eventueel een Apostillestempel), mee te nemen als u op reis naar het buitenland gaat. In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de
Opiumwet vallen namelijk verboden. Op overtreding van die wet staan strenge straffen.

Vraag altijd aan uw arts of een dergelijke verklaring nodig is als u naar het buitenland gaat. De overheid informeert U hier op deze website.

Indien u een Shengenverklaring of Apostille verklaring nodig heeft dient u dat bijtijds voor te bereiden door de verklaring zelf in te vullen, en ingevuld mee te nemen naar uw (reguliere) consult met uw behandelaar. Onze psychiater kan deze dan ondertekenen.

Rijveiligheid en medicatie

Als u medicijnen gebruikt en deelneemt aan het verkeer dient u uzelf op de hoogte te stellen van alle informatie die het gebruik van medicijnen hebben op uw rijvaardigheid.

Terugbetalingsregeling medicatie

HEVO Consult verzorgt terugbetalingsregelingen voor onderstaande medicijnen. Voor deze medicijnen is door de overheid een eigen bijdrage vastgesteld. De eigen bijdrage, die u voor deze medicijnen moet betalen kunt u ook na 1 januari 2019 via HEVO Consult ( Stichting terugbetalingsregelingen ) terugbetaald krijgen.

Afbouw van medicatie

Op deze plek kunt u informatie vinden over het geleidelijk afbouwen van medicijnen

Gebruik van medicijnen bij zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of wenst te worden of borstvoeding geeft en u krijgt medicijnen dient u in overleg met uw psychiater te treden en te onderzoeken of een verwijzing naar een gespecialiseerde polikliniek (POP poli) is geindiceerd.

Het besluit om wel of niet te stoppen met medicijnen tijdens de zwangerschap en of borstvoeding heeft te maken met een complexe afweging tussen de behandeling van de ziekte of stoornis, het plotseling stoppen met gebruik van medicijnen dat wordt afgewogen tegen de mogelijke gevolgen voor de foetus/baby bij gebruik van medicijnen. Dit besluit dient in nauw overleg met de behandelend psychiater, gynaecoloog en/of kinderarts te worden genomen.

In het algemeen wordt geadviseerd alleen te stoppen of veranderen van medicatie tijdens de zwangerschap, na een afweging van alle risicofactoren voor moeder en (ongeboren) kind (en de interactie tussen beiden). Omdat dit zo complex is, is voor een besluit hierover een multidisciplinair overleg tussen cliėnt en familie enerzijds en psychiater, gynaecoloog en kinderarts anderzijds nodig.

Referenties:

Multidisciplinaire Richtlijn “SSRI gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie”; NVOG, NVK & NVvP, 2012.
Protocol “Psychofarmaca in de zwangerschap”; Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en zwangerschap (LKPZ)
Huybrechts KF, Palmsten K, Avorn J, Cohen LS, Holmes LB, Franklin JM, et al. Antidepressant use in pregnancy and the risk of cardiac defects. N Engl J Med. 2014; 370(25): 2397-407.

 

Als u door derden gevraagd wordt een doktersverklaring te leveren

Soms vragen instanties om een specifieke verklaring dat u in behandeling bij ons bent of zelfs om een diagnose. Dit geven wij niet zomaar. De KNMG (beroepsvereniging van artsen) heeft daarvoor regels opgesteld waaraan wij ons moeten houden. Deze kunt u hier terugvinden.

U kunt in dit geval het volgende overwegen:
1. U kunt vragen of een verklaring van uzelf in de vorm van een in te vullen vragenlijst van betreffende organisatie kan voldoen.
2. U kunt vragen een onafhankelijke arts voor u te regelen door de instantie die de informatie opvraagt.
3. U kunt ook zelf een onafhankelijke arts inschakelen hiertoe. Deze arts kan bij ons informatie opvragen, als u daar toestemming voor geef.
4. U kunt bij ons vragen om een kopie van het behandelplan uit uw dossier, en dat aan de betreffende instantie sturen. U dient er dan echter wel voor te tekenen dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertrouwelijkheid van deze informatie.

Uzelf en betrokken instantie dienen er immers zorgvuldig mee om te gaan.Vergewis u er daarom van dat deze instantie voldoet aan de AVG.

 

De financiering van de GGZ is veranderd met ingang van januari 2022

Onze beroepsvereniging, de LVVP, houdt ons en u via hun website op de hoogte. Klik hier voor meer actuele informatie. De behandelkosten zijn gebaseerd op NZA tarieven die worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Crisissituaties

Gedurende de intakefase (eerste 3 gesprekken) ligt de behandelverantwoordelijkheid bij de huisarts.

.Als u zich erg wanhopig voelt, is de allerbelangrijkste stap om dit te delen met uw omgeving. Door dit te doen, staat u er niet langer alleen voor. Misschien vindt u het moeilijk om erover te praten. In dat geval kan de Vraagmaar app van 1-1-3 u misschien helpen om een gesprek hierover aan te gaan.  Uit onderzoek blijkt dat openheid over de ervaren problemen en gevoelens enorm kan opluchten, ook al is uw probleem hierdoor niet meteen opgelost. Het helpt vaak ook als u afleiding heeft en een lijstje heeft  gemaakt met activiteiten die u prettig vindt.

Geen alcohol of drugs gebruiken
Als u zich wanhopig voelt, kunt u beter geen alcohol of drugs gebruiken. Veel mensen hopen dat ze zich beter voelen als ze alcohol of drugs gebruiken en zo hun problemen vergeten, maar alcohol en drugs helpen niet. Het versterkt de sombere stemming die u al heeft en zorgt ervoor dat u juist de controle over uzelf verliest.

In geval van crisis buiten kantoortijden of op andere momenten dat uw hulpverlener bij het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie niet bereikbaar is, dient u contact op te nemen met uw huisarts die desgewenst kan overleggen met de crisisdienst van de regionale crisiszorg. Tijdens kantooruren kan de huisarts ook ons raadplegen. Als er contact is geweest met uw huisarts of de crisisdienst is  het gebruikelijk is dat op een later tijdstip met ons wordt overlegd.

Naast de hier boven genoemde mogelijkheden kunt u ook gebruik maken van een ervaringsdeskundige bij https://www.crisiskaart.nl/. Via deze organisatie kunt u onder begeleiding van een ervaringsexpert een crisiskaart maken waarop voor u en uw omgeving staat wat voor u belangrijk is in een geval dat u in crisis bent.

Ondersteuning is ook mogelijk via: De Luisterlijn. Iedereen die daaraan behoefte heeft, kan op ieder moment een vertrouwelijk gesprek voeren met de vrijwilligers van de Luisterlijn. De vrijwilligers van de Luisterlijn zijn specifiek getraind om te luisteren en voeren jaarlijks ruim 330.000 gesprekken via telefoon, mail en chat. Bellen kan naar 088 0767 000. Chatten of mailen is mogelijk via www.deluisterlijn.nl.

Als u denkt aan zelfmoord kunt u contact leggen met www.113.nl. U kunt deze organisatie bellen op telefoonnummer; 0900-0113 (24 uur per dag, 7 dagen per week). U kunt via via hun website ook een online suïcidepreventie training volgen. Zij hebben ook een zelfmoordpreventiewijzer beschikbaar die helpt als geheugensteuntje als u even niet meer weet wat u moet doen. Tevens is hier informatie voor naasten.

Schakel bij een acute situatie de huisarts in of bel 112. U kunt uw behandelplan in geval van crisis gebruiken als informatieoverdracht.

Laboratoriumonderzoek

Op indicatie wordt laboratoriumonderzoek aangevraagd bij de laboratoria van  SCAL

Classificering, zorgvraagtypering, herstel en positieve gezondheid

We hanteren een vraaggerichte en integratieve benadering op herstel gericht en gebruik makend van de positieve gezondheid. We maken daarbij ook gebruik van GGZ standaarden en richtlijnen vanuit classificering (het kassabonnetje bij uw verzekering) en zorgvraagtypering  omdat uw verzekering en de beroepsgroep dat eist.

 

Experience sampling en PsyMate™

Wij adviseren u gebruik te maken van PsyMate™. Dat is een gratis app die is ontwikkeld door Hoogleraren Jim van Os en Philippe Delespaul van UMC Utrecht en UMC Maastricht. PsyMate™ stuurt je een aantal keer per dag op willekeurige momenten een bericht. Het vraagt hoe je je voelt, waar je aan denkt, wat je doet, met wie je bent en waar je bent. Je vult het in één a twee minuten in. Het geeft inzicht in de relatie tussen dingen die ja aan het doen bent en het optreden van psychische klachten.

En verder

Informatie over zaken als kosten, klachtenprocedure, privacy- en kwaliteitseisen vindt u onder het kopje kwaliteit
Informatie over de aanmeldprocedure, intakeproces, actuele wachttijden en stand van zaken m.b.t. contractering met de zorgverzekeraars vindt u onder het kopje aanmelden

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.